Vedení SDT

Prezidium
Prezidium SDT se skládá z volené části Prezidia a z členů zastupujících VIP členy SDT. Volená část Prezidia má v současné době pět členů zvolených Shromážděním členů SDT 20. 3. 2019. Každý VIP člen je v Prezidiu zastoupen jedním zástupcem. Počet volených členů Prezidia a VIP členů Prezidia může být nejvýše 50:50. Prezidium zvolí ze svého středu prezidenta sdružení, prezident pak volí vice-prezidenta. Prezident, v jeho nepřítomnosti vice-prezident, svolává zasedání Prezidia a řídí jeho činnost.
Prezidium SDT, v souladu se stanovami a usneseními Shromáždění členů, zejména:
organizuje a řídí činnost sdružení
rozhoduje o členství a vede evidenci svých členů
odpovídá za hospodaření sdružení a řádné vedení účetnictví
zprostředkovává přímý styk sdružení s jejími členy
odpovídá za odbornou úroveň činnosti sdružení
odpovídá za vysokou odbornou úroveň činnosti sdružení
a v neposlední řadě se snaží prosazovat zájmy jednotlivých uskupení uvnitř sdružení.
Složení prezidia SDT:
prezident:
Roman Srp
viceprezident:
Jiří Matějec
členové:
Jiří Bartoň
Lukáš Filip
Tomáš Juřík
Jan Kubíček
Zdeněk Lokaj
Roman Nekula
Martin Němec
Ondřej Pokorný
Libor Povejšil
Radovan Prokeš
Tomáš Smolík
Tomáš Vacek
Martin Volný
Bruno Wertlen
Onřej Zaoral
Revizní komise:
Revizní komise provádí kontrolu a revizi hospodaření a vedení účetnictví sdružení v návaznosti na příslušné obecně závazné právní předpisy, stanovy a usnesení shromáždění a o zjištěném stavu informuje Prezidium a shromáždění.
Složení revizní komise SDT:
předseda:
Otto Havle
členové:
Jan Šimůnek
Ivan Ivančo
Výkonný ředitel:
Prezidium může jmenovat výkonného ředitele SDT, na kterého deleguje část pravomocí. Funkční období výkonného ředitele je jeden rok. Tuto funkci vykonává prezident SDT.
 
a