Vedení SDT

Prezidium
Prezidium SDT se skládá z volené části Prezidia a z členů zastupujících VIP členy SDT. Volená část Prezidia má v současné době pět členů zvolených Shromážděním členů SDT 20. 3. 2019. Každý VIP člen je v Prezidiu zastoupen jedním zástupcem. Počet volených členů Prezidia a VIP členů Prezidia může být nejvýše 50:50. Prezidium zvolí ze svého středu prezidenta sdružení, prezident pak volí vice-prezidenta. Prezident, v jeho nepřítomnosti vice-prezident, svolává zasedání Prezidia a řídí jeho činnost.
Prezidium SDT, v souladu se stanovami a usneseními Shromáždění členů, zejména:
organizuje a řídí činnost sdružení
rozhoduje o členství a vede evidenci svých členů
odpovídá za hospodaření sdružení a řádné vedení účetnictví
zprostředkovává přímý styk sdružení s jejími členy
odpovídá za odbornou úroveň činnosti sdružení
odpovídá za vysokou odbornou úroveň činnosti sdružení
a v neposlední řadě se snaží prosazovat zájmy jednotlivých uskupení uvnitř sdružení.
Složení prezidia SDT:
prezident:
Roman Srp
viceprezident:
Jiří Matějec
členové:
Jiří Bartoň
Lukáš Filip
Tomáš Juřík
Zdeněk Lokaj
Martin Němec
Ondřej Pokorný
Libor Povejšil
Radovan Prokeš
Tomáš Smolík
David Švingr
Martin Volný
Bruno Wertlen
Onřej Zaoral
Revizní komise:
Revizní komise provádí kontrolu a revizi hospodaření a vedení účetnictví sdružení v návaznosti na příslušné obecně závazné právní předpisy, stanovy a usnesení shromáždění a o zjištěném stavu informuje Prezidium a shromáždění.
Složení revizní komise SDT:
předseda:
Otto Havle
členové:
Jan Šimůnek
Ivan Ivančo
Výkonný ředitel:
Prezidium může jmenovat výkonného ředitele SDT, na kterého deleguje část pravomocí. Funkční období výkonného ředitele je jeden rok. Tuto funkci vykonává prezident SDT.
 
a