O sdružení

Základním posláním Sdružení pro dopravní telematiku je aktivní a koordinovanou činností docílit urychleného rozvoje oboru dopravní telematiky v oblasti pozemních komunikací, železniční, vodní i letecké dopravy, a tím přinášet technické, ekonomické i ekologické přínosy národnímu hospodářství a členům sdružení.

Za tímto účelem SDT zejména:

Vytváří informační platformu a poskytuje informační servis v oblasti dopravní telematiky pro výměnu informací mezi nejrůznějšími typy organizací (státní správa a veřejná samospráva, automobilový průmysl, dodavatelé technologií a služeb, komunikační operátoři, univerzity a výzkumná centra, systémoví integrátoři, dopravci, stavební společnosti).
Systematicky popularizuje svoji činnost v tuzemsku i v zahraničí a navazuje kontakty s obdobnými zahraničními organizacemi (ERTICO, ITS asociace, atd.). Reprezentuje členskou základnu v Network of ITS National Associations (ITS Nationals).
Podporuje obchodní zájmy členů sdružení v zahraničí, formuje jednotnou tvář proexportní politiky českého telematického průmyslu. Zajišťuje společné prezentace v zahraničí.
Organizuje vzdělávací činnost a spolupracuje s orgány státní správy a veřejné samosprávy v zajišťování informačního servisu, profesního vzdělávání a forem rekvalifikace a při řešení problému zaměstnanosti.
Navazuje nová partnerství, spolupracuje s jinými podnikatelskými svazy, hospodářskými komorami a sdruženími.
Zvyšuje vědomosti svých členů v oblasti harmonizace českých norem a norem EU v oblasti telematiky. Spolupracuje s gestory oboru telematika technické komise CEN278 a ISO204 a přenáší výsledky standardizace do praxe.
Působí jako integrační faktor ve všech druzích dopravy, zároveň pomáhá koordinovat činnosti a projekty ITS. Poskytuje členské základně poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností v oboru dopravní telematiky. Spolupracuje na tvorbě expertních stanovisek.
Spolupracuje s orgány státní správy a veřejné samosprávy při rozvoji a podpoře výzkumných, vývojových a podnikatelských aktivit svých členů a na realizaci rozvojových plánů dotčených orgánů státní správy a samosprávy.
 
a