Poziční dokumenty

Priority Sdružení pro dopravní telematiku v inteligentní mobilitě 
a inteligentních dopravních systémech a službách

Pracovní skupina SDT připravila a Prezidium sdružení schválilo poziční dokument „Priority Sdružení pro dopravní telematiku v inteligentní mobilitě  a inteligentních dopravních systémech a službách“.
Od 6.11.2023 je tento dokument všem zájemcům veřejně k dispozici zde.

Dopravní informace, prostorová data a jejich lokalizace
na pozemních komunikacích

Pracovní skupina SDT připravila a Prezidium sdružení schválilo poziční dokument, který se zabývá prostorovými daty a souvisejícími informacemi o správě, o dopravním provozu a o cestování na síti pozemních komunikací a v přestupních uzlech a vysvětluje naléhavou potřebu jednotného referenčního systému pozemních komunikací umožňujícího těmto datům, informacím, stavům nebo událostem vymezit jednoznačnou lokalizaci na síti pozemních komunikací či v prostoru. Tento dokument byl schválen Prezidiem SDT dne 21. 9. 2023 a je všem zájemcům veřejně k dispozici zde.

Doprava a rozvoj ITS v Pražské aglomeraci

Pracovní skupina SDT za účasti dalších dopravních expertů připravila a Prezidium sdružení schválilo poziční dokument SDT týkající se dopravy a rozvoje ITS v Pražské aglomeraci. Tento dokument byl představen a projednán dne 25. 4. 2018 na setkání dotčených organizací, klíčových dopravních hráčů pražské aglomerace. Od 25. 4. 2018 je tento dokument všem zájemcům veřejně k dispozici zde.

Využití bankovní platební karty v podmínkách MHD v ČR

Pracovní skupina SDT připravila a Prezidium sdružení schválilo poziční dokument týkající využití bankovních platebních karet v MHD v ČR. Od 28. 3. 2018 je tento dokument všem zájemcům veřejně k dispozici zde.

Silniční meteorologické stanice (SMS)

Pracovní skupina SDT připravila a Prezidium sdružení schválilo během roku 2017 dva poziční dokumenty týkající Metodiky výběru lokalit pro SMS a soubor parametrů a doporučení pro výstavbu SMS. Metodiku výběru naleznete zde a Soubor technických parametrů zde.

Zadávání inovativních veřejných zakázek v dopravní telematice podle nové právní úpravy

Pracovní skupina SDT připravila a Prezidium sdružení schválilo během roku 2016 poziční dokument týkající se pořizování systémů a služeb ITS dle nové právní úpravy zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, který nabývá účinnosti dne 1. 10. 2016. Text pozičního dokumentu naleznete zde.

ITS–Railway: další rozvoj telematiky v železniční dopravě

Pracovní skupina SDT připravila a Prezidium sdružení schválilo dne 17. 7. 2015 poziční dokument k dalšímu rozvoji telematiky v železniční dopravě. Text pozičního dokumentu v češtině naleznete zde a v angličtině zde.

Poziční dokument „Vize rozvoje elektronického odbavení cestujících (EOC) ve veřejné osobní dopravě v ČR v roce 2023”
Pracovní skupina Platební karty v dopravě na svém posledním jednání dne 3.5.2013 po půlroční diskuzi dospěla k finální verzi pozičního dokumentu „Vize rozvoje elektronického odbavení cestujících (EOC) ve veřejné osobní dopravě v ČR v roce 2023”. V pracovní skupině SDT jsou zastoupeni členové SDT – dodavatelé technologií EOC, členové SDT – objednatelé EOC ROPID, D.P. Města Plzeň a jako hosté se jednání účastní také zástupci asociace ČAOVD a společnosti České dráhy. Poziční dokument je konsensuálním stanoviskem členů pracovní skupiny, byl schválen Prezidiem a je možné jej nyní používat jako oficiální stanovisko SDT. Dokument naleznete zde.

Plánování, výstavba a využití ITS ve vztahu k aktuálnímu záměru modernizace dálnice D1

Pracovní skupina SDT připravila a Prezidium sdružení schválilo na základě Ideového odpoledne SDT pořádaného v Praze dne 11. 4. 2012 poziční dokument k plánování, výstavbě a využití ITS ve vztahu k modernizaci dálnice D1. Text pozičního dokumentu naleznete zde.

6. poziční dokument SDT
Prezidium SDT schválilo text pozičního dokumentu týkajícího se potřeby dopravních dat – Dopravní data: nutná podmínka efektivního dopravního systému v ČR.
5. poziční dokument SDT
Prezidium SDT schválilo další poziční dokument – Rozvoj elektronických odbavovacích systémů pro cestující ve veřejné dopravě v ČR.
4. poziční dokument SDT

Prezidium SDT schválilo další poziční dokument SDT – Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR.

Poziční dokumenty SDT

Prezidium SDT schválilo Strategii udržitelného financování páteřní silniční sítě v ČR a Zadávání zakázek na dodávku dopravní telematiky – další poziční dokumenty SDT, které navazují na Manifest rozvoje ITS v ČR do roku 2020.