Stanovy Sdružení pro dopravní telematiku, z. s.

Spolek, který je právnickou osobou ve smyslu ust. § 118 a násl. a ust. § 214 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vystupuje pod oficiálním názvem Sdružení pro dopravní telematiku, z. s.
Pro potřeby styku se zahraničními osobami může Spolek používat anglického překladu svého názvu – Association for Transport Telematics, názvu ITS&S, ITS&S Czech Republic, Czech & Slovak Intelligent Transport Systems & Services, grafickými symboly obsahujícími ITS&S, případně také překladu názvu Spolku do dalších jazyků.

Sídlem sdružení je Jeremenkova 763/88, 140 00 Praha 4-Podolí.

Sdružení pro dopravní telematiku je zapsáno ve Spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka L10682.

Činnost SDT se řídí stanovami sdružení.

Sdružení je nevýdělečnou organizací, příjmy sdružení slouží k zajištění činnosti sdružení. Sdružení je registrováno jako plátce DPH.

Stanovy SDT (aktualizované Shromážděním členů dne 1. 12. 2022)
Volební řád SDT (ze dne 20. 3. 2019)
 
a